Bộ 31 囗 vi [7, 10] U+5704
Show stroke order ngữ
 yǔ
♦ (Danh) Linh ngữ : xem linh .
1. [囹圄] linh ngữ