Bộ 32 土 thổ [5, 8] U+5783
22403.gif
Show stroke order lạp
 lā,  la
♦ (Danh) § Xem lạp sắc .
1. [垃圾] lạp sắc