Bộ 38 女 nữ [5, 8] U+59D0
22992.gif
Show stroke order tả, thư
 jiě
♦ (Danh) Tục gọi chị là tả. § Thông tỉ .
♦ (Danh) Tiếng gọi người nữ ngang tuổi. ◎Như: Dương tả chị Dương.
♦ (Danh) Tiếng thông dụng để gọi phụ nữ. ◎Như: tiểu tả cô, tiểu thư.
♦ § Ta quen đọc là thư.