Bộ 48 工 công [4, 7] U+5DEB
24043.svg
Show stroke order vu
 wū,  wú
♦ (Danh) Đồng cốt, kẻ cúng quỷ thần cầu phúc cho người. ◎Như: nữ vu bà đồng cốt.
♦ (Danh) Họ Vu.