Bộ 75 木 mộc [3, 7] U+674E
26446.svg
Show stroke order
 lǐ
♦ (Danh) Cây mận.
♦ (Danh) Họ .
1. [瓜李] qua lí