Bộ 75 木 mộc [9, 13] U+694A
26954.svg
Show stroke order dương
 yáng
♦ (Danh) Cây dương, giống cây liễu. § Có một thứ gọi là bạch dương .
♦ (Danh) Họ Dương.
1. [白楊] bạch dương 2. [百步穿楊] bách bộ xuyên dương