Bộ 85 水 thủy [9, 12] U+6E43
Show stroke order phái
 pài,  bá
♦ (Hình) § Xem bành phái .
1. [滂湃] bàng phái 2. [彭湃] bành phái 3. [澎湃] bành phái