Bộ 85 水 thủy [10, 13] U+6EC4
28356.svg
Show stroke order thương
 cāng
♦ (Hình) Lạnh.
♦ (Hình) Xanh lục. § Thông thương . ◇Đỗ Phủ : Nhất ngọa thương giang kinh tuế vãn, Kỉ hồi Thanh Tỏa điểm triều ban , (Thu hứng ) Nằm nơi dòng sông xanh, kinh sợ năm đã muộn, (Nhớ) đã mấy lần trước cửa Thanh Tỏa xem duyệt thứ vị các quan trong triều.
♦ (Danh) Thương lang : (1) Tên sông. Còn gọi là Hán thủy . (2) Nước màu xanh. ◇Lục Cơ : Phát tảo ngọc đài hạ, Thùy ảnh thương lang uyên , (Đường thượng hành ) Rong hiện ra dưới đài ngọc, Rủ bóng xuống vực nước xanh.