Bộ 87 爪 trảo [8, 12] U+7232
Show stroke order vi, vị
 wèi,  wéi
♦ Cũng như vi .
1. [百歲爲期] bách tuế vi kì