Bộ 119 米 mễ [5, 11] U+7C95
Show stroke order phách
 pò
♦ (Danh) § Xem tao phách .
1. [糟粕] tao phách