Bộ 140 艸 thảo [8, 12] U+83F1
Show stroke order lăng
 líng
♦ (Danh) Củ ấu. § Mọc ở trong nước nên còn gọi là thủy lật .
1. [菱花] lăng hoa