Bộ 163 邑 ấp [12, 15] U+912D
37165.svg
Show stroke order trịnh
 zhèng
♦ (Danh) Nước Trịnh thuộc tỉnh Hà Nam bây giờ.
♦ (Danh) Họ Trịnh.
♦ (Phó) Cẩn thận, trang trọng. ◎Như: trịnh trọng ân cần trang trọng.
1. [鄭重] trịnh trọng