Bộ 196 鳥 điểu [5, 16] U+9D26
Show stroke order ương
 yāng
♦ (Danh) § Xem uyên ương .
1. [鴛鴦] uyên ương