南越 nam việt
♦ Tên nước, Triệu Đà làm vua xưng là Nam Việt Vương , ở Quảng Đông và Quảng Tây bây giờ.