Bộ 64 手 thủ [10, 13] U+641C
Show stroke order sưu, sảo
 sōu
◼ (Động) Tìm kiếm. ◎Như: sưu la tìm kiếm. ◇Liêu trai chí dị : Dĩ nhi chủ nhân liễm tửu cụ, thiểu nhất tước, minh sưu bất đắc , , (Hồ giá nữ ) Xong xuôi, chủ nhân thu dọn bàn tiệc, thấy thiếu một cái chén, tìm khắp không ra.
◼ (Động) Kiểm tra, kiểm điểm. ◎Như: sưu thân kiểm soát trên người (có mang vật gì nguy hiểm hoặc phạm pháp). ◇Tây sương kí 西: Bất khẳng sưu tự kỉ cuồng vi, chỉ đãi yêu mịch biệt nhân phá trán , (Đệ tam bổn , Đệ nhị chiết) Không chịu kiểm điểm là mình dại dột, mà chỉ muốn kiếm ra khuyết điểm sơ hở của người khác.
1. [冥搜] minh sưu 2. [搜集] sưu tập