Bộ 140 艸 thảo [17, 21] U+8617
Show stroke order bách, nghiệt
 bò
◼ § Cũng viết là .
1. [飲冰茹蘗] ẩm băng nhự nghiệt 2. [冰蘗] băng nghiệt