Bộ 159 車 xa [7, 14] U+8F14
Show stroke order phụ
 fǔ
◼ (Danh) Xương má. ◇Trương Hành : Yếp phụ xảo tiếu, thanh mâu lưu miện , (Thất biện ) Lúm má đồng tiền cười tươi, mắt đẹp liếc đưa.
◼ (Danh) Đòn gỗ kèm hai bên xe.
◼ (Danh) Tên quan. ◎Như: quan , quan bảo , quan nghi , quan thừa gọi là tứ phụ (nghĩa là các quan giúp đỡ ở hai bên mình vua vậy).
◼ (Danh) Chỗ đất giáp nhau. ◎Như: tỉnh Trực Lệ trước gọi là kì phụ vì nó giáp gần kinh kì.
◼ (Động) Giúp. ◎Như: phụ bật chức quan tể tướng (giúp vua). ◇Luận Ngữ : Quân tử dĩ văn hội hữu, dĩ hữu phụ nhân , (Nhan Uyên ) Người quân tử dùng văn chương họp bạn, dùng bạn để giúp (đạt tới) đức nhân.
1. [輔導] phụ đạo