Bộ 9 人 nhân [5, 7] U+4F30
20272.svg
Show stroke order cổ
 gū,  gǔ,  gù
♦ (Động) Đánh giá, ước tính. ◎Như: cổ giá đánh giá.
♦ (Động) § Xem cổ y .
1. [估計] cổ kế 2. [估衣] cổ y