Bộ 53 广 nghiễm [5, 8] U+5E9C
24220.svg
Show stroke order phủ
 fǔ
♦ (Danh) Chỗ chứa văn thư, của cải (thời xưa). ◇Sử Kí : Ngô nhập Quan, thu hào bất cảm hữu sở cận, tịch lại dân, phong phủ khố, nhi đãi tướng quân , , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Tôi vào (Hàm Cốc) Quan, tơ hào không dám động, ghi tên quan lại và dân chúng vào sổ (hộ tịch), niêm phong các kho đụn để đợi tướng quân.
♦ (Danh) Quan thự, dinh quan (nơi quan làm việc). ◎Như: thừa tướng phủ dinh thừa tướng.
♦ (Danh) Quan lại. ◎Như: phủ lại quan lại. § Ghi chú: Ngày xưa, phủ chỉ chức lại nhỏ giữ việc trông coi văn thư xuất nạp trong kho.
♦ (Danh) Đơn vị hành chánh, cao hơn tỉnh. Quan coi một phủ gọi là tri phủ .
♦ (Danh) Nhà (tiếng tôn xưng nhà ở của người khác). ◎Như: tạc nhật lai quý phủ hôm qua đến nhà ngài.
♦ (Danh) Tự xưng cha mình là phủ quân , cũng như gia quân .
♦ (Danh) § Thông phủ .
♦ (Động) Cúi đầu, cúi mình. § Thông phủ .
1. [陰府] âm phủ 2. [地府] địa phủ 3. [佩文韻府] bội văn vận phủ 4. [祕府] bí phủ 5. [政府] chính phủ 6. [宮府] cung phủ 7. [幕府] mạc phủ 8. [冥府] minh phủ 9. [非政府組織] phi chánh phủ tổ chức 10. [册府] sách phủ 11. [紫府] tử phủ 12. [仙府] tiên phủ