Bộ 64 手 thủ [9, 12] U+63DB
25563.gif
Show stroke order hoán
 huàn
♦ (Động) Trao đổi. ◎Như: hoán tiền đổi tiền. ◇Tấn Thư : Thường dĩ kim điêu hoán tửu (Nguyễn Tịch truyện ) Từng lấy điêu vàng đổi lấy rượu.
♦ (Động) Thay đổi, biến đổi. ◎Như: hoán xa . ◇Vương Bột : Vật hoán tinh di kỉ độ thu (Đằng Vương các ) Vật đổi sao dời đã bao nhiêu mùa thu rồi.
♦ (Động) Vay. ◇Nam sử : Lăng Lịch Triêu Sĩ, tựu tư không Vương Kính Tắc hoán mễ nhị bách hộc, Kính Tắc dĩ bách hộc dữ chi, bất thụ , , , (Chu Phụng Thúc truyện ).
1. [兌換] đoái hoán 2. [改頭換面] cải đầu hoán diện 3. [改換] cải hoán 4. [交換] giao hoán