Bộ 159 車 xa [5, 12] U+8EFB
Show stroke order kha
 kē
♦ (Danh) Hai đầu gỗ tiếp nối trục xe.
♦ (Danh) Cán búa. § Thông kha .
♦ (Danh) Họ Kha.
♦ (Hình) Khảm kha : xem khảm .
1. [孟軻] mạnh kha