種痘 chủng đậu
♦ Trồng trái (ngừa bệnh lên đậu), chủng ngừa (bệnh sởi). § Cũng gọi là: chủng ngưu đậu , chủng hoa .