大略 đại lược
♦ Tóm tắt sơ lược. ◇Trang Tử : Vị khả tri dã, ngã vi nhữ ngôn kì đại lược , (Đại tông sư ) Chưa biết được, vậy ta vì mi nói đại lược chuyện ấy. ☆Tương tự: đại khái , đại yếu .
♦ Mưu lược sâu xa. ◎Như: thông minh đa đại lược thông minh và có nhiều mưu lược lớn.