等不得 đẳng bất đắc
♦ Không đợi được. § Ý nói vội lắm, sốt ruột, cấp bách. ◇Hồng Lâu Mộng : Đại gia tưởng trứ, Bảo Ngọc khước đẳng bất đắc liễu, dã bất đẳng Giả Chánh đích mệnh, tiện thuyết đạo... , , , 便 (Đệ thập thất hồi) Mọi người đương suy nghĩ, Bảo Ngọc sốt ruột quá, không chờ Giả Chính bảo, nói ngay...