Bộ 4 丿 phiệt, triệt [4, 5] U+4E4E
Show stroke order hồ, hô
 hū,  hú
◼ (Giới) Ở, vào. § Tương đương với ư . ◇Trang Tử : Ngô sanh hồ loạn thế (Nhượng vương ) Ta sinh ra vào đời loạn. ◇Chiến quốc sách : Trạc chi hồ tân khách chi trung, nhi lập chi hồ quần thần chi thượng , (Yên sách nhị ) Đề bạt ta ở trong hàng tân khách, mà đặt ở trên quần thần.
◼ (Trợ) Đặt ở cuối câu, biểu thị nghi vấn: chăng, không? Tương đương với mạ , ni . ◇Luận Ngữ : Tăng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ? : : ? ? ? (Học nhi ) Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không?
◼ (Trợ) Dùng ở cuối câu, để nhấn mạnh, hỏi vặn. ◇Luận Ngữ : Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? , (Học nhi ) Học mà thường ôn tập, cũng chẳng thích ư?
◼ (Trợ) Đặt ở cuối câu, dùng để kêu, gọi. ◇Luận Ngữ : Sâm hồ! Ngô đạo nhất dĩ quán chi (Lí nhân ) Anh Sâm ơi! Đạo của ta chỉ có một lẽ mà thông suốt cả.
◼ (Trợ) Đặt sau hình dung từ, biểu thị cảm thán, khen ngợi: thay, nhỉ, biết bao. ◇Luận Ngữ : Chu giám ư nhị đại, úc úc hồ văn tai , (Bát dật ) Tấm gương nhà Chu ở hai triều đại, rực rỡ văn vẻ biết bao!
◼ (Trợ) Đặt giữa câu, để làm thư hoãn ngữ khí. ◇Mạnh Tử : Sĩ phi vi bần dã, nhi hữu thì hồ vi bần , (Vạn Chương hạ ) Làm quan chẳng phải vì nghèo, nhưng cũng có khi vì nghèo.
◼ (Thán) Ôi. ◎Như: nguy nguy hồ cao vòi vọi vậy ôi!, tất dã chánh danh hồ! ắt vậy phải chánh cái danh vậy ôi!
◼ Một âm là . (Thán) Hỡi, ôi. § Cũng như . ◎Như: ô hô hỡi ơi!
1. [幾乎] cơ hồ 2. [茫乎] mang hồ 3. [嗟乎] ta hồ 4. [嗟茲乎] ta tư hồ 5. [在乎] tại hồ 6. [似乎] tự hồ