Bộ 50 巾 cân [6, 9] U+5E1D
Show stroke order đế
 dì
◼ (Danh) Bậc chúa tể trong vũ trụ. ◎Như: thượng đế trời. ◇Thư Kinh : Đế nãi chấn nộ, bất tí Hồng phạm cửu trù , (Hồng phạm ).
◼ (Danh) Thiên thần làm chủ một phương. ◇Trang Tử : Nam hải chi đế vi Thúc, bắc hải chi đế vi Hốt, trung ương chi đế vi Hồn Độn , , (Ứng đế vương ).
◼ (Danh) Thời Tam Đại gọi vua đã chết là đế . ◇Lễ Kí : Thiên vương đăng giả, thố chi miếu, lập chi chủ, viết đế , , , (Khúc lễ hạ ) Thiên vương quy tiên (chết), dựng miếu cho vua, lập vua làm chủ (miếu), gọi là đế.
◼ (Danh) Vua, quân chủ, hoàng đế. § Thời thái cổ, đế chỉ lĩnh tụ của nhiều bộ tộc liên minh với nhau. ◇Mạnh Tử : (Thuấn) tự canh giá đào ngư dĩ chí ư đế, vô phi thủ ư nhân giả (), (Công Tôn Sửu thượng ) (Thuấn) từ khi cày cấy, làm đồ gốm, đánh cá cho đến khi làm vua, lúc nào ngài cũng lấy (gương thiện đức) ở người .
◼ (Danh) Thiên tử. § Ngày xưa gọi bậc thống trị tối cao của quốc gia là đế . ◇Sử Kí : Tần cố vương quốc, Thủy Hoàng quân thiên hạ, cố xưng đế , , (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ ) Nguyên trước Tần là một vương quốc, Thủy Hoàng làm vua cả thiên hạ nên gọi là đế (tức thiên tử).
◼ (Động) Làm vua, xưng làm vua. ◇Hậu Hán Thư : Bệ hạ thừa đại loạn chi cực, thụ mệnh nhi đế, hưng minh tổ tông , , (Phục Trạm truyện ).
1. [亞歷山大大帝] á lịch san đại đại đế 2. [大帝] đại đế 3. [帝圖] đế đồ 4. [帝鄉] đế hương 5. [帝國] đế quốc 6. [后帝] hậu đế 7. [五帝] ngũ đế 8. [聖帝] thánh đế 9. [上帝] thượng đế 10. [先帝] tiên đế