Bộ 163 邑 ấp [9, 12] U+90FD
Show stroke order đô
 dū,  dōu
◼ (Danh) Thành phố lớn. ◎Như: hoa đô một tên gọi thành phố Paris, cảng đô chỉ một thành phố lớn ở cửa biển, cửa sông.
◼ (Danh) Đất trung ương, nơi thiết lập cơ sở của chính phủ. ◎Như: thủ đô , quốc đô , kinh đô , kiến đô xây dựng kinh đô, thiên đô dời kinh đô ra đóng chỗ khác.
◼ (Danh) Họ Đô.
◼ (Động) Đóng đô. ◇Sử Kí : Hạng Vương tự lập vi Tây Sở Bá Vương, vương cửu quận, đô Bành Thành 西, , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Hạng Vương tự lập làm Tây Sở Bá Vương, cai trị chín quận, đóng đô ở Bành Thành.
◼ (Động) Ở. ◇Hán Thư : Tô Tần, Trương Nghi nhất đương vạn thặng chi chủ, nhi đô khanh tướng chi vị , , (Đông Phương Sóc truyện ) Tô Tần, Trương Nghi cai quản muôn cỗ xe, ở vào ngôi khanh tướng.
◼ (Động) Bao gồm, tổng cộng. ◇Tào Phi : Khoảnh soạn kì di văn, đô vi nhất tập , (Dữ Ngô Chất thư ) Vội biên soạn những bài văn ông còn để lại, cộng chung thành một tập.
◼ (Hình) Choáng, đẹp, ưu nhã. ◎Như: y phục lệ đô quần áo choáng đẹp.
◼ (Hình) To, lớn, cao. ◇Hậu Hán Thư : Trung hữu đô trụ (Trương Hành truyện ) Giữa có cột đồng cao to.
◼ (Thán) Ô, ôi. ◇Thượng Thư : Đô! Tại tri nhân, tại an dân ! , (Cao Dao mô ) Ôi! (Chính là) ở chỗ biết dùng người, ở chỗ biết an dân.
◼ (Phó) Đều, cả. ◎Như: đô hảo đều tốt. ◇Thủy hử truyện : Nội hữu tứ cá kim tự, đô hôn liễu , (Đệ tứ hồi) Trong có bốn chữ vàng, đều đã mờ cả.
◼ (Phó) Cũng, thậm chí. ◎Như: tha nhất động đô bất động nó không động đậy một tí gì cả (động đậy một chút cũng không).
◼ (Phó) Còn, còn hơn. ◎Như: nhĩ đối ngã bỉ thân thư thư đô hảo chị đối với tôi còn tốt hơn cả chị ruột tôi nữa đấy.
◼ (Phó) Đã, rồi. ◎Như: phạn đô lương liễu cơm đã nguội rồi, ngộ hội đô tạo thành liễu, nhĩ áo hối dã một dụng , lầm lỡ đã rồi, anh hối hận cũng chẳng ích gì.
1. [定都] định đô 2. [都護] đô hộ 3. [改都] cải đô 4. [故都] cố đô 5. [舊都] cựu đô 6. [名都] danh đô 7. [京都] kinh đô 8. [首都] thủ đô