Bộ 1 一 nhất [4, 5] U+4E14
19988.svg
Show stroke order thả, thư
 qiě,  jū
♦ (Liên) Vả chăng, hơn nữa (thường dùng làm lời chuyển ý). ◎Như: thả phù vả chăng, huống thả huống hồ.
♦ (Liên) Lại, mà lại. ◇Thi Kinh : Quân tử hữu tửu đa thả chỉ (Tiểu nhã , Ngư lệ ) Quân tử có rượu nhiều lại ngon.
♦ (Liên) Thả ... thả ... Vừa ... vừa ... ◎Như: thả chiến thả tẩu vừa đánh vừa chạy. ◇Hồng Lâu Mộng : Hốt kiến na sương lai liễu nhất tăng nhất đạo, thả hành thả đàm , (Đệ nhất hồi) Chợt thấy từ mái hiên lại một nhà sư và một đạo sĩ, vừa đi vừa nói chuyện.
♦ (Phó) Hãy, hãy thế, hãy thử. ◎Như: tạm thả hãy tạm thế. ◇Đỗ Phủ : Thả khan dục tận hoa kinh nhãn (Khúc Giang ) Hãy trông những đóa hoa sắp rụng hết đương bay qua mắt.
♦ (Phó) Sắp, gần tới. ◎Như: thả tận sắp hết. ◇Sử Kí : Ngô vương tòng đài thượng quan, kiến thả trảm ái cơ, đại hãi , , (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) Ngô vương ngồi trên đài xem, thấy sắp chém ái cơ của mình thì kinh hoảng.
♦ Một âm là thư. (Trợ) Đặt ở cuối câu, lời nói lòng, tiếng nói còn rớt giọng ra. ◎Như: Thi Kinh nói: kì lạc chỉ thư thửa vui vui lắm thay!
1. [苟且] cẩu thả 2. [而且] nhi thả