Bộ 30 口 khẩu [8, 11] U+552F
21807.svg
Show stroke order duy, dụy
 wéi,  wěi
♦ (Phó) Độc, chỉ, bui. § Cũng như duy . ◇Pháp Hoa Kinh : Duy độc tự minh liễu, Dư nhân sở bất kiến , (Pháp sư công đức ) Chỉ riêng mình thấy rõ, Người khác không thấy được.
♦ Một âm là dụy. (Phó) Dạ, tiếng thưa lại ngay. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Chúng quan dụy dụy nhi tán (Đệ bát hồi) Các quan dạ dạ rồi lui về.
1. [唯諾] dụy nặc 2. [唯己] duy kỉ 3. [唯我獨尊] duy ngã độc tôn 4. [唯我論] duy ngã luận 5. [唯一] duy nhất 6. [唯心論] duy tâm luận 7. [唯識] duy thức 8. [唯識論] duy thức luận 9. [唯實論] duy thực luận 10. [唯物論] duy vật luận