Bộ 38 女 nữ [6, 9] U+5A01
23041.svg
Show stroke order uy
 wēi
♦ (Danh) Oai, dáng tôn nghiêm (khiến cho phải kính phục hay sợ hãi). ◎Như: uy nghi dáng trang nghiêm, đường bệ, uy tín oai nghiêm đáng tin cậy, uy nghiêm trang nghiêm.
♦ (Danh) Quyền thế. ◎Như: phát uy ra oai thế, động nộ, thị uy bày tỏ quyền thế hoặc lực lượng, biểu tình (ủng hộ, phản đối, v.v.).
♦ (Danh) Họ Uy.
♦ (Động) Chấn động. ◎Như: thanh uy thiên hạ tiếng tăm vang dội thiên hạ.
♦ (Động) Lấy quyền thế hoặc sức mạnh áp bức người khác. ◎Như: uy hiếp bức bách, uy hách dọa nạt ức hiếp.
1. [挪威] na uy 2. [作福作威] tác phúc tác uy 3. [示威] thị uy 4. [威脅] uy hiếp 5. [威尼斯] uy ni tư