Bộ 64 手 thủ [3, 6] U+6258
25176.gif
Show stroke order thác
 tuō
♦ (Động) Bưng, nâng, chống, nhấc. ◎Như: thác trước trà bàn bưng mâm trà, thác tai chống má. ◇Thủy hử truyện : Một đa thì, tựu sảnh thượng phóng khai điều trác tử, trang khách thác xuất nhất dũng bàn, tứ dạng thái sơ, nhất bàn ngưu nhục , . , , (Đệ nhị hồi) Được một lúc, trong sảnh bày ra chiếc bàn, trang khách bưng thùng đặt bàn, dọn bốn món rau và một dĩa thịt bò.
♦ (Động) Lót, đệm. ◎Như: hạ diện thác nhất tằng mao thảm mặt dưới lót một lớp đệm lông.
♦ (Động) Bày ra. ◎Như: hòa bàn thác xuất bày hết đầu đuôi, nói hết cả ra.
♦ (Danh) Cái khay, cái đế. ◎Như: trà thác khay trà, hoa thác đài hoa.
♦ (Danh) Họ Thác.
♦ § Dùng như chữ thác .
1. [顧托] cố thác 2. [假托] giả thác 3. [襯托] sấn thác 4. [托詞] thác từ