Bộ 128 耳 nhĩ [16, 22] U+807D
32893.gif
Show stroke order thính, thinh
 tīng,  tìng
♦ (Động) Nghe, dùng tai để nghe. ◎Như: thính âm nhạc nghe nhạc, thám thính dò la.
♦ (Động) Nghe theo. ◇Chiến quốc sách : Sĩ Úy dĩ chứng Tĩnh Quách Quân, Tĩnh Quách Quân bất thính, Sĩ Úy từ nhi khứ , , (Tề sách nhất ) Sĩ Úy vạch rõ (những tật xấu của Tề Mạo Biện ), Tĩnh Quách Quân không nghe theo, Sĩ Úy bèn cáo từ mà ra đi.
♦ (Động) Thuận theo, phục tòng. ◎Như: thính giáo vâng nghe lời dạy bảo.
♦ (Động) Xử đoán, xét xử. ◎Như: thính tụng xử kiện.
♦ (Động) Mặc, mặc kệ. ◎Như: thính kì sở chi mặc kệ đi đâu thì đi. ◇Liêu trai chí dị : Kí phi thống dưỡng, thính chi khả hĩ , (Tiên nhân đảo ) Đã không đau ngứa nữa, thì cứ kệ vậy được rồi.
♦ (Động) Đợi chờ. ◇Từ Vị : Lệnh trì hoàn hương, hưu tức tam nguyệt, nhưng thính thủ dụng , , (Thư mộc lan ) Truyền lệnh cho về làng, nghỉ ngơi ba tháng, chờ được bổ dụng.
♦ (Danh) Tai. ◎Như: bế mục tắc thính nhắm mắt bưng tai.
♦ (Danh) Dịch âm Anh ngữ "tin". Lượng từ: hộp, chai, lọ. ◎Như: nhất thính nãi phấn một lọ phấn trang sức.
♦ (Danh) Họ Thính.
♦ Một âm là thinh. (Danh) Tòa, sảnh. § Thông thính . ◎Như: thinh sự tòa giữa, tức là nơi tòa xét xử việc kiện cáo.
1. [打聽] đả thính 2. [旁聽] bàng thính 3. [探聽] thám thính 4. [聽話] thính thoại