定神 định thần
♦ Ngưng thần, chuyên chú. ◇Lão tàn du kí : Na nhân định thần nhất khán, thuyết: Bất thị Lão Tàn ca mạ? , : ? (Đệ nhị thập hồi) Người đó chăm chú nhìn, nói: Chẳng phải là Lão Tàn đại ca đó ư?
♦ Bình tĩnh lại, ổn định tâm thần lại (sau khi bị kinh sợ chẳng hạn).