Bộ 75 木 mộc [10, 14] U+69AE
27054.svg
Show stroke order vinh
 róng
♦ (Hình) Tươi tốt, phồn thịnh, đông đúc.
♦ (Hình) Giàu sang, hiển đạt. ◎Như: vinh diệu 耀 vẻ vang, vinh hoa phú quý giàu có vẻ vang.
♦ (Phó) Vẻ vang. ◎Như: ý cẩm vinh quy mặc áo gấm vẻ vang trở về.
♦ (Danh) Phần hai đầu mái nhà cong lên.
♦ (Danh) Máu. ◎Như: vinh vệ vinh là máu, vệ là khí.
♦ (Danh) Hoa. ◇Văn tuyển : Phàn điều chiết kì vinh, Tương dĩ di sở tư , (Đình trung hữu kì thụ ) Vin nhánh hái hoa (của cây lạ trong sân), Đem tặng người mà ta thương nhớ.
♦ (Danh) Cây vinh, tên riêng của cây đồng.
♦ (Danh) Họ Vinh.
1. [恩榮] ân vinh 2. [繁榮] phồn vinh 3. [光榮] quang vinh