Bộ 76 欠 khiếm [8, 12] U+6B3E
27454.svg
Show stroke order khoản
 kuǎn,  xīn
♦ (Danh) Tiền, món tiền. ◎Như: công khoản chi phí của tổ chức, đoàn thể, tồn khoản tiền còn lại, thải khoản vay tiền, tang khoản tiền tham nhũng.
♦ (Danh) Điều, mục, hạng. ◎Như: liệt khoản chia ra từng điều.
♦ (Danh) Chữ khắc lũm xuống loài kim hay đá.
♦ (Danh) Chữ đề trên bức họa, câu đối, v.v. ◎Như: lạc khoản chữ đề tên họ, năm tháng hoặc thơ trên bức tranh hoặc bức chữ viết.
♦ (Danh) Pháp lệnh, quy định. ◇Liêu trai chí dị : Tức bộ tam lưỡng đầu, hựu liệt nhược bất trúng ư khoản , (Xúc chức ) Cũng có lần bắt được hai ba con (dế), nhưng vừa nhỏ lại yếu, không đúng quy định.
♦ (Động) Yêu thích, thân ái. ◇Tạ Linh Vận : Tằng thị phản tích viên, Ngữ vãng thật khoản nhiên , (Hoàn cựu viên tác... ).
♦ (Động) Đầu hợp. ◇Tống Vũ Đế : Ái tụ song tình khoản, Niệm li lưỡng tâm thương , (Thất tịch ).
♦ (Động) Giao hảo.
♦ (Động) Thờ phụng, bái yết. ◇Tô Thức : Dục khoản nam triêu tự, Đồng đăng bắc quách thuyền , (Đồng Vương Thắng Chi du Tương San ).
♦ (Động) Tìm xét, xem xét.
♦ (Động) Cung nhận, chiêu cung.
♦ (Động) Quy thuận, cầu hòa. ◇Mã Trí Viễn : Mỗ Hô Hàn Thiền Vu, tạc khiển sứ thần khoản Hán, thỉnh giá công chủ dữ yêm , 使, (Hán cung thu ).
♦ (Động) Đến.
♦ (Động) Ở lại, lưu. ◇Dương Vạn Lí : Chung niên tài tiểu khoản, Minh nhật hựu ngôn quy , (Dạ túc Vương Tài Thần trai trung thụy giác văn phong tuyết đại tác 宿).
♦ (Động) Gõ, đập. ◎Như: khoản môn gõ cửa.
♦ (Động) Thết đãi, tiếp đãi, chiêu đãi. ◎Như: khoản khách thết khách.
♦ (Động) Lừa dối, khi trá.
♦ (Phó) Chậm trễ, chậm chạp, từ từ, thong thả. ◎Như: khoản bộ đi từ từ. ◇Đỗ Phủ : Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện, Điểm thủy tinh đình khoản khoản phi 穿, (Khúc giang ) Nhiều con bươm bướm châm hoa hiện ra, Những con chuồn chuồn điểm nước chậm chậm bay.
1. [賠款] bồi khoản 2. [巨款] cự khoản 3. [賑款] chẩn khoản 4. [款式] khoản thức 5. [借款] tá khoản