Bộ 85 水 thủy [4, 7] U+6C9B
27803.svg
Show stroke order phái, bái
 pèi
♦ (Danh) Bãi cỏ, chỗ vũng nước mọc cỏ, đất bỏ hoang mọc cỏ. ◇Mạnh Tử : Phái trạch đa nhi cầm thú chí (Đằng Văn Công hạ ) Vũng cỏ chằm nước nhiều thì chim muông đến.
♦ (Danh) Họ Phái.
♦ (Phó) Dồi dào, sung sức, hưng thịnh. ◎Như: sung phái đầy dẫy, mạnh mẽ. ◇Mạnh Tử : Phái nhiên hạ vũ (Lương Huệ Vương thượng ) Mưa xuống sầm sập.
♦ § Ta quen đọc là bái.
1. [滂沛] bàng phái 2. [沛公] bái công 3. [沛澤] bái trạch 4. [沛然] phái nhiên