Bộ 140 艸 thảo [14, 18] U+85CF
34255.gif
Show stroke order tàng, tạng
 cáng,  zàng,  zāng
♦ (Động) Giấu, ẩn núp. ◎Như: tàng đầu lộ vĩ giấu đầu hở đuôi, hành tàng lúc ra làm việc, lúc náu một chỗ. ◇Lí Bạch : Tửu tứ tàng danh tam thập xuân (Đáp Hồ Châu Già Diệp tư mã ) Nơi quán rượu ẩn danh ba mươi năm.
♦ (Động) Dành chứa, tồn trữ. ◎Như: thu tàng nhặt chứa, trân tàng cất kĩ. ◇Tuân Tử : Xuân canh, hạ vân, thu thu, đông tàng , , , (Vương chế ) Mùa xuân cầy cấy, hạ rẫy cỏ, thu gặt hái, đông tích trữ.
♦ (Động) Giữ trong lòng, hoài bão. ◇Dịch Kinh : Quân tử tàng khí ư thân, đãi thì nhi động , (Hệ từ hạ ) Người quân tử ôm giữ đồ dùng (tài, đức) ở trong mình, đợi thời hành động.
♦ (Danh) Họ Tàng.
♦ Một âm là tạng. (Danh) Kho, chỗ để chứa đồ. ◇Liêu trai chí dị : Bảo tạng tại san gian, ngộ nhận khước tại thủy biên , (Yên Chi ) Kho tàng quý báu ở trong núi mà lại lầm tưởng ở bên bờ nước.
♦ (Danh) Kinh sách Phật giáo. Có ba kho là Kinh Tạng , Luật Tạng Luận Tạng . ◇Pháp Hoa Kinh : Thử kinh thị chư Phật bí yếu chi tạng (Pháp sư phẩm đệ thập ) Kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật.
♦ (Danh) Nội tạng. § Thông tạng . ◇Hoài Nam Tử : Phù tâm giả, ngũ tạng chi chủ dã , (Nguyên đạo ) Tâm, đó là khí quan chủ yếu của ngũ tạng.
♦ (Danh) Gọi tắt của Tây Tạng 西 xứ Tây Tạng, giáp giới với Ấn Độ . ◎Như: Mông Tạng Mông Cổ và Tây Tạng.
♦ (Danh) Chỉ dân tộc ở biên cương phía tây Trung Quốc. Ngày xưa gọi là Thổ phiên .
1. [隱藏] ẩn tàng 2. [奧藏] áo tàng 3. [大藏經] đại tạng kinh 4. [地藏] địa tạng 5. [包藏] bao tàng 6. [包藏禍心] bao tàng họa tâm 7. [寶藏] bảo tạng 8. [閉藏] bế tàng 9. [祕藏] bí tàng, bí tạng 10. [蓋藏] cái tàng 11. [含藏] hàm tàng 12. [三藏] tam tạng 13. [收藏] thu tàng