Bộ 72 日 nhật [11, 15] U+66B4
26292.svg
Show stroke order bạo, bộc
 bào,  pù,  bó
♦ (Hình) Hung dữ, tàn ác. ◎Như: tham bạo tham tàn, bạo ngược ác nghịch, bạo khách trộm giặc.
♦ (Tính, phó) Vội, chợt đến. ◎Như: tật phong bạo vũ gió táp mưa sa, bạo lãnh chợt rét, bạo phát chợt giàu.
♦ (Động) Làm hại. ◇Thư Kinh : Bạo điễn thiên vật (Vũ Thành ) Tận diệt chim muông cây cỏ sinh vật.
♦ (Động) Bắt bằng tay không. ◇Luận Ngữ : Bạo hổ bằng hà (Thuật nhi ) Bắt hổ tay không, lội sông, toàn những việc nguy hiểm. § Chỉ kẻ hữu dũng vô mưu.
♦ Một âm là bộc. (Động) Phơi, bày ra. § Tục viết là . ◎Như: bộc lộ phơi rõ ra ngoài, phơi bày.
1. [暴徒] bạo đồ 2. [暴動] bạo động 3. [暴病] bạo bệnh 4. [暴崩] bạo băng 5. [暴政] bạo chánh, bạo chính 6. [暴虎憑河] bạo hổ bằng hà 7. [暴苛] bạo hà 8. [暴行] bạo hành, bộc hành 9. [暴酷] bạo khốc 10. [暴客] bạo khách 11. [暴力] bạo lực 12. [暴虐] bạo ngược 13. [暴逆] bạo nghịch 14. [暴富] bạo phú 15. [暴君] bạo quân 16. [暴死] bạo tử 17. [暴雨] bạo vũ 18. [暴白] bộc bạch 19. [暴骨] bộc cốt 20. [暴露] bộc lộ 21. [強暴] cường bạo 22. [狂暴] cuồng bạo 23. [凶暴] hung bạo