Bộ 140 艸 thảo [5, 9] U+82E5
33509.svg
Show stroke order nhược, nhã
 ruò,  rě,  ré,  rè
♦ (Danh) Tên một loài cỏ thơm. ◎Như: bội lan nhược đeo hoa lan cỏ nhược.
♦ (Danh) Thần Nhược, thần bể. ◇Trang Tử : Bắc hải Nhược viết: Tỉnh oa bất khả dĩ ngữ ư hải giả : (Thu thủy ) Thần Nhược ở biển Bắc nói: Ếch giếng, không thể nói chuyện (với nó) về biển được.
♦ (Danh) Họ Nhược.
♦ (Động) Thuận theo. ◎Như: vũ dương thời nhược mưa nắng thuận thời tiết.
♦ (Động) Đến, đạt đến. ◎Như: bệnh vị nhược tử bệnh chưa đến chết. ◇Luận Ngữ : Khả dã! Vị nhược bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ giả dã , , (Học nhi ) Khá đấy! (Nhưng) chưa bằng nghèo mà vui, giàu mà vẫn hiếu lễ.
♦ (Động) Như là, giống như. ◎Như: tương nhược cùng giống, bất nhược chẳng bằng. ◇Hậu Hán Thư : Lưu Cảnh Thăng chi tử nhược đồn khuyển nhĩ Con của Lưu Cảnh Thăng giống như chó lợn vậy.
♦ (Đại) Mày, ngươi. ◎Như: nhược thuộc lũ mày. ◇Trang Tử : Nhiên tắc ngã dữ nhược dữ nhân câu bất năng tương tri dã (Tề vật luận ) Vậy thì, ta cùng ngươi, cùng người đó, không thể biết được nhau.
♦ (Đại) Như thế, ấy, đó. ◇Luận Ngữ : Quân tử tai nhược nhân (Công Dã Tràng ) Quân tử thay, con người đó! ◇Bạch Cư Dị : Vọng hương tâm nhược khổ, Bất dụng sổ đăng lâu , (Kiến Mẫn Quân ) Trông về quê nhà mà khổ tâm như thế, Thì mấy lần lên lầu cao có ích gì.
♦ (Phó) Dường như, giống như. ◎Như: hân hỉ nhược cuồng vui mừng dường như phát điên.
♦ (Phó) Bao nhiêu, đến đâu. ◎Như: thí nhược đại tiểu thử xem lớn nhỏ bao nhiêu.
♦ (Trợ) Đặt sau tính từ hoặc phó từ: tự nhiên. ◎Như: thần sắc tự nhược thần sắc vẫn tự nhiên.
♦ (Liên) Nếu, giả sử. ◎Như: nhược sử như thử 使 nếu khiến như thế.
♦ (Liên) Hoặc, hoặc là. ◇Sử Kí : Nguyện thủ Ngô vương nhược tướng quân đầu, dĩ báo phụ chi cừu , (Ngụy Kì Vũ An Hầu truyện ) Xin lấy đầu Ngô vương hoặc (đầu) một tướng quân (Ngô), để báo thù cha.
♦ Lại một âm là nhã. ◎Như: Bát-nhã dịch âm chữ Phạn "prajñā", nghĩa là trí tuệ, trí tuệ thanh tịnh.
1. [大智若愚] đại trí nhược ngu 2. [傍若無人] bàng nhược vô nhân 3. [般若] bát nhã 4. [蘭若] lan nhã 5. [若此] nhược thử 6. [自若] tự nhược 7. [倘若] thảng nhược