Bộ 157 足 túc [0, 7] U+8DB3
36275.gif
Show stroke order túc, tú
 zú,  jù
♦ (Danh) Chân người. ◎Như: cử túc nhấc chân, thất túc điệt giao trượt chân ngã. ◇Thủy hử truyện : Túc xuyên thục bì ngoa 穿 (Đệ nhị hồi) Chân mang hia da.
♦ (Danh) Chân loài vật. ◎Như: họa xà thiêm túc vẽ rắn thêm chân.
♦ (Danh) Chân các đồ đạc. ◎Như: đỉnh túc chân vạc. ◇Lưu Vũ Tích : Thế phân tam túc đỉnh (Thục Tiên Chủ miếu ) Thế chia ba chân vạc.
♦ (Động) Bước. ◎Như: tiệp túc tiên đắc nhanh bước được trước.
♦ (Động) Đủ. ◎Như: túc số đủ số. ◇Lễ Kí : Học nhiên hậu tri bất túc (Học kí ) Học rồi sau mới biết không đủ.
♦ (Hình) Đầy đủ. ◎Như: phong y túc thực cơm no áo ấm (đủ áo đủ cơm).
♦ (Hình) Dồi dào. ◎Như: phú túc dồi dào.
♦ (Trợ) Khả dĩ, cũng đủ, có thể. ◎Như: túc dĩ tự hào cũng đủ tự hào.
♦ (Trợ) Đáng, đáng kể. ◎Như: bất túc đạo không đáng kể, bất túc vi kì không đáng làm lạ.
♦ (Phó) Đến (nói về số lượng). ◎Như: lộ thượng túc túc tẩu liễu lưỡng cá chung đầu trên đường đi mất đến hai tiếng đồng hồ.
♦ Một âm là . (Phó) Thái quá, quá. ◎Như: tú cung kính trọng thái quá.
1. [殷足] ân túc 2. [不足] bất túc 3. [補足] bổ túc 4. [高足] cao túc 5. [給足] cấp túc 6. [舉足] cử túc 7. [舉足輕重] cử túc khinh trọng 8. [容足地] dung túc địa 9. [裹足] khỏa túc 10. [立足] lập túc 11. [豐衣足食] phong y túc thực 12. [充足] sung túc 13. [自足] tự túc 14. [足球] túc cầu 15. [足下] túc hạ 16. [足足] túc túc 17. [十足] thập túc 18. [赤繩繫足] xích thằng hệ túc