大會 đại hội
♦ Cuộc họp mặt lớn.
♦ Kế sách lớn, đại kế. ◇Lưu Hướng : Túc mễ, nhân chi thượng thực, nại hà kì dĩ dưỡng điểu, thả nhĩ tri tiểu kế bất tri đại hội , , , (Tân tự , Thứ xa ) Thóc gạo, thức ăn chính của người, sao lại đem nuôi chim, thế là ngươi biết kế sách nhỏ mà không biết kế sách lớn.