Bộ 12 八 bát [6, 8] U+5176
Show stroke order kì, kí, ki
 qí,  jī
◼ (Đại) Nó, chúng, họ, thửa (ngôi thứ ba). ◇Sử Kí : Điểu, ngô tri kì năng phi; ngư, ngô tri kì năng du; thú, ngô tri kì năng tẩu , ; , ; , (Lão Tử Hàn Phi liệt truyện ) Chim, ta biết nó biết bay; cá, ta biết nó biết lội; thú, ta biết nó biết chạy.
◼ (Đại) Của nó, của họ, v.v. (thuộc về ngôi thứ ba). ◇Đào Uyên Minh : Tiên sanh bất tri hà hử nhân dã, diệc bất tường kì tính tự , (Ngũ liễu tiên sanh truyện ) Ông không biết người đâu, cũng không rõ tên họ của ông.
◼ (Hình) Tính từ chỉ thị: người đó, cái đó, việc đó. ◇Sử Kí : Kim dục cử đại sự, tương phi kì nhân, bất khả , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Nay muốn làm việc lớn, không có người đó thì không xong.
◼ (Phó) Biểu thị suy trắc, ước đoán: có lẽ, e rằng. ◇Tả truyện : Vi chánh giả kì Hàn tử hồ? (Tương Công tam thập nhất niên ) Người nắm việc chính trị có lẽ là Hàn Khởi chăng?
◼ (Phó) Sẽ (có thể xảy ra trong tương lai). ◇Quản Tử : Giáo huấn bất thiện, chánh sự kì bất trị , (Tiểu khuông ) Việc dạy dỗ không tốt đẹp thì chính sự sẽ không yên trị.
◼ (Phó) Biểu thị phản vấn: há, lẽ nào, làm sao. ◇Hàn Dũ : Như ngô chi suy giả, kì năng cửu tồn hồ? , (Tế thập nhị lang văn ) Suy yếu như chú đây, làm sao mà sống lâu được?
◼ (Phó) Hãy, mong, xin. ◇Chiến quốc sách : Trương Nghi viết: Vương kì vi thần ước xa tịnh tệ, thần thỉnh thí chi : , (Tần sách nhị) Trương Nghi nói: Xin nhà vua hãy vì thần cho sửa soạn xe cùng tiền bạc, thần xin đi thử xem.
◼ (Liên) Nếu, như quả. ◇Hàn Dũ : Kì vô tri, bi bất kỉ thì , (Tế thập nhị lang văn ) Nếu (chết mà) không biết, thì đau thương có mấy hồi.
◼ (Liên) Hoặc là, hay là. ◇Trang Tử : Thị hà nhân dã? Ô hồ giới dã? Thiên dư? Kì nhân dư? ? ? ? ? (Dưỡng sinh chủ ) Đó là người nào vậy? Làm sao mà (chỉ có một chân) như vậy? Trời làm ra thế chăng? Hay là người làm ra thế chăng?
◼ (Danh) Họ .
◼ Một âm là . (Trợ) Đặt sau bỉ , . ◎Như: bỉ kí chi tử con người như thế kia. ◇Sử Kí : Tứ, nhữ lai hà kì vãn dã? , ? (Khổng Tử thế gia ) Anh Tứ, sao anh lại đến muộn thế?
◼ Lại một âm là ki. (Trợ) Lời nói đưa đẩy, biểu thị nghi vấn. ◎Như: dạ như hà ki đêm thế nào kia, đêm thế nào ư!
1. [不得其死] bất đắc kì tử 2. [與其] dữ kì 3. [其實] kì thật 4. [狼跋其胡] lang bạt kì hồ 5. [莫名其妙] mạc danh kì diệu 6. [人其人] nhân kì nhân 7. [土耳其] thổ nhĩ kì 8. [尤其] vưu kì 9. [出其不意] xuất kì bất ý