吉兆 cát triệu
♦ Điềm lành. ☆Tương tự: giai triệu , hỉ triệu . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Hốt nhất nhật, cuồng phong sậu khởi, tương trung quân SÚY tự kì can xuy chiết. Hàn Đương viết: Thử phi cát triệu, khả tạm ban sư , , 竿. : , (Đệ thất hồi) Bỗng một hôm, gió mạnh nổi lên làm gãy cán cờ chữ SÚY. Hàn Đương nói: Đây không phải điềm lành, xin hãy rút quân về.