Bộ 39 子 tử [3, 6] U+5B57
23383.svg
Show stroke order tự
 zì
♦ (Danh) Chữ. ◎Như: đan tự chữ đơn, Hán tự chữ Hán, đồng nghĩa tự chữ cùng nghĩa.
♦ (Danh) Tên hiệu đặt thêm ngoài tên gốc. § Kinh Lễ định con trai hai mươi tuổi làm lễ đội mũ rồi mới đặt tên. ◎Như: con đức Khổng Tử tên là , tên tự là Bá Ngư , Nhạc Phi tự Bằng Cử tên hiệu của Nhạc Phi là Bằng Cử.
♦ (Danh) Giấy tờ, giấy làm bằng, khế ước. ◇Hồng Lâu Mộng : Cấp tha thập ki lạng ngân tử, tả thượng nhất trương thối hôn đích tự nhi , 退 (Đệ lục thập tứ hồi) Cho nó mười mấy lạng bạc, bảo viềt một tờ giấy chứng từ hôn.
♦ (Danh) Âm đọc. ◎Như: giảo tự thanh sở phát âm rõ ràng.
♦ (Danh) Họ Tự.
♦ (Động) Hứa hôn. § Ngày xưa, con gái nhận lời gả chồng thì cài trâm và đặt tên tự. ◎Như: đãi tự khuê trung người con gái trong phòng khuê, chưa hứa hôn.
♦ (Động) Nuôi nấng, dưỡng dục. ◎Như: phủ tự vỗ về nuôi nấng. ◇Liêu trai chí dị : Quá bát cửu nguyệt, nữ quả cử nhất nam, mãi ảo phủ tự chi , , (Thư si ) Qua tám chín tháng sau, cô gái quả nhiên sinh được một đứa con trai, thuê một đàn bà nuôi nấng.
♦ (Động) Yêu thương. ◇Tả truyện : Sở tuy đại, phi ngô tộc dã, kì khẳng tự ngã hồ? , , (Thành Công tứ niên ) Nước Sở dù lớn, đâu phải dòng họ ta, họ có chịu yêu thương ta chăng?
♦ (Động) Trị lí. ◇Lưu Vũ Tích : Phòng dân chi lí thậm chu, nhi bất chí kiểu sát; tự dân chi phương thậm dụ, nhi bất chí sử xâm mâu , ; , 使 (Đáp Nhiêu Châu chi sứ quân thư 使).
1. [多音字] đa âm tự 2. [大字] đại tự 3. [丁字節] đinh tự tiết 4. [八字] bát tự 5. [表字] biểu tự 6. [別字] biệt tự 7. [錦字] cẩm tự 8. [名字] danh tự 9. [鉛字] duyên tự 10. [虛字] hư tự 11. [金字塔] kim tự tháp 12. [鍊字] luyện tự 13. [一字千金] nhất tự thiên kim 14. [三字經] tam tự kinh 15. [字典] tự điển 16. [字樣] tự dạng 17. [字幕] tự mạc 18. [字彙] tự vị 19. [手字] thủ tự 20. [小字] tiểu tự