Bộ 18 刀 đao [6, 8] U+5236
21046.svg
Show stroke order chế
 zhì
♦ (Danh) Phép chế, phép gì đã đặt nhất định. ◎Như: pháp chế phép chế, chế độ thể lệ chuẩn tắc nhất định phải tuân theo.
♦ (Danh) Lời của vua nói. ◎Như: chế thư , chế sách .
♦ (Động) Làm. ◎Như: chế lễ tác nhạc chế làm lễ nhạc.
♦ (Động) Cầm. ◎Như: chế kì tử mệnh cầm cái sống chết của người.
♦ (Động) Để tang ba năm gọi là thủ chế , theo lễ ngày xưa chế ra. Danh thiếp bây giờ hễ có chua chữ chế, ấy là người đang để tang ba năm.
♦ (Động) Cai quản. ◎Như: thống chế , tiết chế đều có nghĩa là cai quản cả.
♦ § Giản thể của chữ .
1. [壓制] áp chế 2. [遏制] át chế 3. [多妻制] đa thê chế 4. [定制] định chế 5. [典制] điển chế 6. [編制] biên chế 7. [兵制] binh chế 8. [禁制] cấm chế 9. [強制] cưỡng chế 10. [制定] chế định 11. [制度] chế độ 12. [制變] chế biến 13. [制舉] chế cử 14. [制止] chế chỉ 15. [制限] chế hạn 16. [制憲] chế hiến 17. [制科] chế khoa 18. [制禮] chế lễ 19. [制御] chế ngự 20. [制禦] chế ngự 21. [制服] chế phục 22. [制裁] chế tài 23. [制作] chế tác 24. [制勝] chế thắng 25. [終制] chung chế 26. [專制] chuyên chế 27. [學制] học chế 28. [控制] khống chế 29. [劫制] kiếp chế 30. [鉗制] kiềm chế 31. [儀制] nghi chế 32. [管制] quản chế 33. [創制] sáng chế