Bộ 118 竹 trúc [6, 12] U+7B49
Show stroke order đẳng
 děng
◼ (Danh) Cấp bậc, thứ tự. ◎Như: thượng đẳng bậc trên nhất, trung đẳng bậc giữa. ◇Luận Ngữ : Xuất giáng nhất đẳng (Hương đảng ) Bước xuống một bậc.
◼ (Danh) Hạng, loại. ◎Như: hà đẳng nhân vật hạng người nào, giá đẳng sự tình loại sự tình đó. ◇Hồng Lâu Mộng : Tại đệ thị dong dong lục lục nhất đẳng ngu nhân, thiểm phụ đồng danh , (Đệ nhất nhất ngũ hồi) Còn em đây là hạng ngu dốt, tầm thường, thế mà lại được trùng tên (với anh).
◼ (Danh) Chỉ số loại: (1) Các, những (số hạng nhiều). ◎Như: công đẳng các ông, ngã đẳng chúng ta, nhĩ đẳng bọn bay. (2) Dùng để liệt kê: những người, những loại như, vân vân. ◎Như: chỉ trương bút mặc đẳng đẳng giấy má, bút, mực, v.v.
◼ (Danh) Cân tiểu li.
◼ (Động) Bằng, cùng, như. ◎Như: cao đê bất đẳng cao thấp không như nhau, đẳng nhi thượng chi bằng thế mà còn hơn nữa, mạc dữ đẳng luân chẳng ai ngang bằng.
◼ (Động) Đợi, chờ. ◎Như: đẳng đãi , đẳng hậu đều nghĩa là chờ đợi cả. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Doãn nhân thử chuẩn bị, đẳng hậu thái sư , (Đệ bát hồi) (Lã Bố ) Doãn tôi do vậy sửa soạn chờ đón thái sư.
◼ (Phó) Cùng nhau, như nhau, đồng đều. ◇Pháp Hoa Kinh : Dĩ thị diệu xa, đẳng tứ chư tử , (Thí dụ phẩm đệ tam ) (Ngài trưởng giả) đem các xe quý lạ như thế, đồng đều ban cho các con.
◼ (Đại) Biểu thị nghi vấn: sao, gì, nào. ◇Ứng Cừ : Văn chương bất kinh quốc, Khuông khiếp vô xích thư, Dụng đẳng xưng tài học? , , (Bách nhất thi ) Văn chương không trị nước, Tráp không tấc sách, Lấy gì nhận là có tài học?
1. [等不得] đẳng bất đắc 2. [等不及] đẳng bất cập 3. [等不住] đẳng bất trụ 4. [等米下鍋] đẳng mễ hạ oa 5. [等一下] đẳng nhất hạ 6. [同等] đồng đẳng 7. [不平等] bất bình đẳng 8. [不平等待遇] bất bình đẳng đãi ngộ 9. [不平等條約] bất bình đẳng điều ước 10. [平等] bình đẳng 11. [高等] cao đẳng 12. [下等] hạ đẳng 13. [一等] nhất đẳng 14. [二等] nhị đẳng 15. [初等] sơ đẳng 16. [三等] tam đẳng 17. [上等] thượng đẳng