Bộ 72 日 nhật [5, 9] U+662F
Show stroke order thị
 shì
◼ (Danh) Sự đúng, điều phải. ◎Như: tự dĩ vi thị tự cho là phải, tích phi thành thị sai lâu thành đúng (lâu ngày làm sai, hiểu sai rồi tưởng vậy là đúng).
◼ (Danh) Chính sách, kế hoạch, sự tình. ◎Như: quốc thị chính sách quốc gia.
◼ (Danh) Họ Thị.
◼ (Động) Khen, tán thành. ◎Như: thị cổ phi kim khen xưa chê nay, thâm thị kì ngôn cho rằng điều đó rất đúng.
◼ (Động) Là. ◎Như: tha thị học sanh nó là học sinh.
◼ (Động) Biểu thị sự thật tồn tại. ◎Như: mãn thân thị hãn 滿 đầy mình mồ hôi.
◼ (Động) Lời đáp: vâng, phải, đúng. ◎Như: thị, ngã tri đạo , vâng, tôi biết.
◼ (Hình) Chỉ thị hình dung từ: đó, ấy. ◎Như: thị nhân người ấy, thị nhật ngày đó. ◇Luận Ngữ : Phu tử chí ư thị bang dã, tất văn kì chánh , (Học nhi ) Phu tử đến nước đó, tất nghe chính sự nước đó.
◼ (Liên) Do đó, thì. ◇Quản Tử : Tâm an thị quốc an dã, tâm trị thị quốc trị dã , (Tâm thuật hạ ) Tâm an thì nước an vậy, tâm trị thì nước trị vậy.
◼ (Đại) Chỉ thị đại danh từ: cái đó, người ấy, v.v. ◇Luận Ngữ : Thị tri tân hĩ (Vi Tử ) Ông ấy biết bến đò rồi mà! § Ghi chú: thị thay cho Khổng Tử nói đến trước đó.
◼ (Trợ) Dùng giữa câu, để đem tân ngữ ra trước động từ (có ý nhấn mạnh). ◎Như: duy lợi thị đồ chỉ mưu lợi (mà thôi). § Ghi chú: trong câu này, lợi là tân ngữ.
1. [但是] đãn thị 2. [於是] ư thị 3. [不是頭] bất thị đầu 4. [本是] bổn thị 5. [也是] dã thị 6. [還是] hoàn thị 7. [可是] khả thị 8. [口是心非] khẩu thị tâm phi 9. [卻是] khước thị 10. [落不是] lạc bất thị 11. [老是] lão thị 12. [那倒也是] na đảo dã thị 13. [總是] tổng thị 14. [即是] tức thị 15. [自以為是] tự dĩ vi thị 16. [就是] tựu thị 17. [是非] thị phi 18. [便是] tiện thị 19. [要是] yếu thị