Bộ 1 一 nhất [2, 3] U+4E09
Show stroke order tam, tám
 sān,  sàn
◼ (Danh) Số ba.
◼ (Danh) Họ Tam.
◼ (Hình) Thứ ba. ◎Như: giá thứ bỉ tái tha đắc liễu đệ tam danh trong cuộc thi đó, anh ta chiếm được hạng thứ ba.
◼ (Hình) Nhiều lần, lắm lượt. ◎Như: tam phiên lưỡng thứ ba lần bốn lượt, nhất vấn tam bất tri từ đầu tới cuối chẳng biết gì cả.
◼ Một âm là tám. (Phó) Nhiều lần, làm đi làm lại. ◇Luận Ngữ : Nam Dong tám phục Bạch Khuê (Tiên tiến ) Ông Nam Dong đọc đi đọc lại thơ Bạch Khuê.
1. [舉一反三] cử nhất phản tam 2. [六韜三略] lục thao tam lược 3. [三多] tam đa 4. [三代] tam đại 5. [三達德] tam đạt đức 6. [三島] tam đảo 7. [三頭六臂] tam đầu lục tí 8. [三等] tam đẳng 9. [三塗] tam đồ 10. [三段論] tam đoạn luận 11. [三板] tam bản 12. [三寶] tam bảo 13. [三不朽] tam bất hủ 14. [三彭] tam bành 15. [三級] tam cấp 16. [三極] tam cực 17. [三孤] tam cô 18. [三公] tam công 19. [三綱] tam cương, tam cang 20. [三欲] tam dục 21. [三界] tam giới 22. [三角形] tam giác hình 23. [三教] tam giáo 24. [三甲] tam giáp 25. [三合土] tam hợp thổ 26. [三宥] tam hựu 27. [三槐九棘] tam hòe cửu cức 28. [三呼] tam hô 29. [三犧] tam hi 30. [三皇] tam hoàng 31. [三絃] tam huyền 32. [三魁] tam khôi 33. [三傑] tam kiệt 34. [三令五申] tam lệnh ngũ thân 35. [三稜形] tam lăng hình 36. [三略] tam lược 37. [三輪車] tam luân xa 38. [三眠] tam miên 39. [三昧] tam muội 40. [三農] tam nông 41. [三儀] tam nghi 42. [三虞] tam ngu 43. [三元] tam nguyên 44. [三分] tam phần, tam phân 45. [三品] tam phẩm 46. [三法] tam pháp 47. [三關] tam quan 48. [三光] tam quang 49. [三國] tam quốc 50. [三軍] tam quân 51. [三皈] tam quy 52. [三歸依] tam quy y 53. [三權分立] tam quyền phân lập 54. [三生] tam sanh, tam sinh 55. [三色] tam sắc 56. [三牲] tam sinh 57. [三災] tam tai 58. [三藏] tam tạng 59. [三省] tam tỉnh 60. [三族] tam tộc 61. [三字經] tam tự kinh 62. [三才] tam tài 63. [三從] tam tòng 64. [三思] tam tư 65. [三台] tam thai 66. [三世] tam thế 67. [三寸舌] tam thốn thiệt 68. [三乘] tam thừa 69. [三態] tam thái 70. [三身] tam thân 71. [三親] tam thân 72. [三遷] tam thiên 73. [三千大千世界] tam thiên đại thiên thế giới 74. [三千世界] tam thiên thế giới 75. [三焦] tam tiêu 76. [三赦] tam xá 77. [三春] tam xuân 78. [再三] tái tam 79. [退避三舍] thối tị tam xá