Bộ 72 日 nhật [6, 10] U+6642
Show stroke order thì, thời
 shí
◼ (Danh) Mùa. ◎Như: tứ thì bốn mùa.
◼ (Danh) Giờ (cổ). § Một ngày chia 12 giờ (cổ), mỗi giờ gọi tên một chi. ◎Như: tí thì giờ tí, thần thì giờ thìn. ◇Thủy hử truyện : Khứ liễu lưỡng cá thì thần hữu dư, bất kiến hồi báo , (Đệ thập cửu hồi) Đi được hơn hai giờ (tức bốn giờ ngày nay), không thấy trở về hồi báo.
◼ (Danh) Giờ (đồng hồ). § Một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút.
◼ (Danh) Một khoảng thời gian dài. ◎Như: cổ thì thời xưa, Đường thì thời Đường, bỉ nhất thì thử nhất thì , bấy giờ là một thì, bây giờ là một thì (thời gian khác nhau, tình huống cũng khác nhau).
◼ (Danh) Thời gian, năm tháng, quang âm. ◇Lã Thị Xuân Thu : Thì bất cửu lưu (Hiếu hạnh lãm ) Năm tháng không ở lại lâu.
◼ (Danh) Cơ hội, dịp. ◎Như: thì cơ thời cơ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim bất thừa thì báo hận, cánh đãi hà niên? , (Đệ thât hồi) Nay không nhân dịp báo thù, còn đợi đến bao giờ?
◼ (Danh) Lúc ấy, khi ấy. ◇Tư trị thông giám : Thì Tào quân kiêm dĩ cơ dịch, tử giả thái bán , Khi ấy quân của Tào Tháo vừa đói vừa bị bịnh dịch, chết hơn một nửa.
◼ (Danh) Họ Thì.
◼ (Hình) Bây giờ, hiện nay. ◎Như: thì sự thời sự, thì cục thời cuộc, thì thế xu thế của thời đại, thì trang thời trang.
◼ (Phó) Thường, thường xuyên. ◎Như: thì thì như thử thường thường như thế. ◇Tây du kí 西: Phong đầu thì thính cẩm kê minh, Thạch quật mỗi quan long xuất nhập , (Đệ nhất hồi) Đầu núi thường nghe gà gấm gáy, Hang đá thường thấy rồng ra vào.
◼ (Phó) Đúng thời, đang thời, hợp thời. ◎Như: thời vụ mùa làm ruộng, việc đang đời, thời nghi hợp thời (cái mà đời ưa chuộng).
◼ (Phó) Có khi, thỉnh thoảng, đôi khi. ◎Như: tha thì lai thì bất lai anh ấy có khi đến có khi không đến.
◼ § Ghi chú: Ta quen đọc là thời cả.
1. [按時] án thì 2. [多時] đa thời 3. [同時] đồng thì 4. [登時] đăng thì 5. [當時] đương thì 6. [不合時宜] bất hợp thời nghi 7. [不時] bất thời, bất thì 8. [不識時務] bất thức thì vụ 9. [不時間] bất thì gian 10. [彼一時此一時] bỉ nhất thì thử nhất thì 11. [平時] bình thì 12. [晡時] bô thì 13. [餔時] bô thì 14. [急時抱佛腳] cấp thì bão phật cước 15. [及時] cập thời 16. [舊時] cựu thời 17. [戰時] chiến thì 18. [合時] hợp thì 19. [今時] kim thì 20. [臨時] lâm thời, lâm thì 21. [卯時] mão thời 22. [午時] ngọ thời 23. [一時] nhất thì, nhất thời 24. [丑時] sửu thời 25. [暫時] tạm thì 26. [即時] tức thì 27. [時間] thời gian 28. [識時達務] thức thì đạt vụ 29. [時代廣場] thì đại quảng tràng 30. [時髦] thì mao 31. [時光] thì quang 32. [千載一時] thiên tải nhất thì