Bộ 85 水 thủy [0, 4] U+6C34
Show stroke order thủy
 shuǐ
◼ (Danh) Nước. § Công thức hóa học: H2O.
◼ (Danh) Chất lỏng. ◎Như: dược thủy thuốc nước, nịnh mông thủy nước chanh.
◼ (Danh) Chỉ chung: sông, hồ, ngòi, khe, suối, v.v. ◎Như: Hán thủy .
◼ (Danh) Viết tắt của Thủy tinh , ngôi sao ở gần mặt trời nhất trong Thái Dương hệ.
◼ (Danh) Tiền thu nhập thêm, tiền phụ thêm. ◎Như: ngoại thủy thu nhập thêm, thiếp thủy khoản bù chênh lệnh.
◼ (Danh) Lượng từ: lần, nước (số lần giặt rửa). ◎Như: tẩy liễu kỉ thủy đã rửa mấy nước.
◼ (Danh) Họ Thủy.
1. [飲水思源] ẩm thủy tư nguyên 2. [陰陽水] âm dương thủy 3. [大洪水] đại hồng thủy 4. [停水] đình thủy 5. [點水] điểm thủy 6. [高山流水] cao sơn lưu thủy 7. [枝水] chi thủy 8. [楊枝淨水] dương chi tịnh thủy 9. [楊枝水] dương chi thủy 10. [流水行雲] lưu thủy hành vân 11. [流水落花] lưu thủy lạc hoa 12. [滿頭霧水] mãn đầu vụ thủy 13. [沸水] phí thủy 14. [付之流水] phó chi lưu thủy 15. [癸水] quý thủy 16. [心水] tâm thủy 17. [滴水穿石] tích thủy xuyên thạch 18. [信水] tín thủy 19. [清水] thanh thủy 20. [清塵濁水] thanh trần trọc thủy 21. [水烏他] thủy ô tha 22. [水底撈針] thủy để lao châm 23. [水平] thủy bình 24. [水餃] thủy giảo 25. [水陸] thủy lục 26. [水陸道場] thủy lục đạo tràng 27. [水陸法會] thủy lục pháp hội 28. [水陸齋] thủy lục trai 29. [水馬] thủy mã 30. [水泥] thủy nê 31. [千山萬水] thiên sơn vạn thủy 32. [秋水] thu thủy 33. [蜻蜓點水] tinh đình điểm thủy